Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt zijn lijden, dood en opstanding aan

Lucas 9:22 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-11-2018 | gewijzigd: 29-11-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, lijden, opstanding

Samenvatting

Eerste aankondiging van de dood van Jezus in het evangelie van Lucas.

Bijbeltekst

22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.

Uitleg

Nadat Petrus verklaard heeft dat Jezus de Messias is, spreekt Jezus de discipelen streng toe. Hij zegt dat ze dit aan niemand moeten zeggen. Daarna vertelt Jezus welke weg Hij moet gaan. Hij moet:
- veel lijden;
- verworpen worden door de oudsten (politiek leiders), overpriesters (geestelijk leiders) en schriftgeleerden (theologen);
- Hij moet gedood worden;
- Hij moet op de derde dag opgewekt worden;
Uit het woord 'moet' kunnen we afleiden dat lijden, verwerping en sterven van Jezus geen tragisch lot zijn. Het is noodzakelijk dat Jezus deze taken volbrengt.

Vervuld: ja

Jezus heeft geleden, is gedood en na drie dagen opgestaan uit de dood.

In de evangeliën lezen we dat Jezus heeft geleden, is verworpen door schriftgeleerden, politiek leiders en religieus leiders (Mat. 26:3, Mat 26:41, Mat. 26:50, Mar. 14:53-65, Luk. 22:66-71, Luk. 23:24-25), is gekruisigd (Mat. 27:33-50, Mar. 15:25-37, Luk. 23:33-46, 19:17-30) en na drie dagen is opgestaan uit de dood (Mat 28:1-10, Mar. 16:9-14, Luk. 24:1-8, Joh. 20:1-10).

Opmerkingen

Deze eerste aankondiging van het leiden van Jezus, is vrijwel identiek aan die we in Markus 8:31-33 vinden. Alleen lezen we in Markus dat Petrus Jezus begint te bestraffen, waarop Jezus zegt "Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen."

Gerelateerde profetieën

Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)