Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood

Mattheüs 17:1-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-04-2015 | gewijzigd: 12-04-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Petrus, Jakobus, Johannes
Trefwoorden: Jezus, lijden, steven, opstanding

Samenvatting

Tijdens een bijzondere gebeurtenis op een hoge berg, zegt Jezus dat hij zal lijden en opstaan uit de dood.

Bijbeltekst

1 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.
2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.
3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.
4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.
5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!
6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.
7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.
8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.
9 En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden.
10 En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen?
11 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.
12 Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.
13 Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.

Uitleg

De gebeurtenissen die Mattheüs hier beschrijft worden meestal samengevat met de woorden "de verheerlijking op de berg". Jezus gaat met Petrus, Jakobus en Johannes een hoge berg op. Hij verandert van gedaante en Mozes en Elia verschijnen. Uit een wolk klinkt een stem die zegt "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!". Als Jezus en de drie discipelen na deze bijzondere gebeurtenissen de berg weer afdalen, doet Jezus impliciet twee profetieën:

1. Hij zegt dat Hij opgewekt zal worden uit de doden (vers 9: "Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden.").

2. Hij zegt dat Hij - net als Johannes de Doper - zou lijden. (vers 12: "Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.").

Vervuld: ja

Beide profetieën zijn uitgekomen:
1. Jezus is opgewekt uit de dood (Mat.28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20).
2. Jezus heeft net als Johannes de Doper geleden onder Herodes Antipas (Luk. 23:7-12). Jezus is net als Johannes de Doper (Mat.14:1-12, Mar. 6:14-29, Luk. 9:9, ) gedood. In beide gevallen liet Herodes iemand anders het oordeel over de gevangene uitspreken.

Opmerkingen

Met hun opmerking "Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen?" in vers 10 doelen de discipelen op Maleachi 4:5. Daar staat: "Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag." Jezus zegt dat Johannes de Doper deze Elia is.

Gerelateerde profetieën

Elia komt voordat de dag van de HEERE komt (Mal. 44:5-6)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Derde aankondiging van het lijden (Luc. 9:43-45)