Profetie in de Bijbel

Profetie

Dwaze meisje vergeten olie

Mattheüs 25:1-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-05-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: bruidsmeisjes, olie, Heilige Geest, rapture, opname, bruidegom, Jezus, gelijkenis

Samenvatting

Vijf dwaze meisjes zijn niet goed voorbereid op de komst van de bruidegom: hun olie raakt op.

Bijbeltekst

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.
3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.
4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.
5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.
6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.
8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.
10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.
13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Uitleg

Jezus vergelijkt zijn terugkomst op aarde met de komst van een bruidegom naar tien bruidsmeisjes die op hem staan te wachten. Als hij midden in de nacht verschijnt gaan vijf meisje direct met hem mee. Vijf andere niet. Ze hebben een probleem: ze hebben niet genoeg olie. Waarschijnlijk wordt met olie de Heilige Geest bedoeld. Deze gelijkenis laat ons zien dat:
- de komst van Jezus op een onverwacht moment plaatsvindt;
- we moeten zorgen dat we de Heilige Geest in ons hebben;
In dit gedeelte gaat het waarschijnlijk over de rapture; de opname van de gemeente door Jezus. Uit andere Bijbelgedeelten weten we dat dat gebeurt kort voordat een zware periode aanbreekt. De meisjes die te weinig olie hebben, moeten door deze zware tijd heen.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen om zijn gemeente op te halen.

Gerelateerde profetieën

Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
Henoch stierf niet, maar werd weggenomen (Gen. 5:21-24)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)