Profetie in de Bijbel

Profetie

God zal de koningen van de aarde oordelen

Psalm 2:1-12 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-12-2013 | gewijzigd: 01-11-2016
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: oordeel, koningen, wederkomst, toorn

Samenvatting

God waarschuwt in deze Psalm de koningen die in opstand komen tegen Hem en Zijn Gezalfde. Ze zullen gestraft worden.

Bijbeltekst

1 Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
2 De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
3 Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

4 Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

7 Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.
8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.
9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

10 Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11 Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Uitleg

In deze Psalm waarschuwt God de koningen. Als ze tegen Hem en zijn Gezalfde (hier wordt het woord mashiyach gebruikt) in opstand komen, zullen ze zwaar gestraft worden. Ze kunnen wel denken dat ze machtig zijn, en slechte plannen maken, maar uiteindelijk is het God aan wie ze verantwoording schuldig zijn. Wie niet de Zoon kust, zal dit overkomen:
- De heidenvolken zullen Zijn eigendom worden.
- De tegenstanders zullen verpletterd worden met een ijzeren scepter; stukgeslagen als aardewerk.
In vers 12 lezen we wie het oordeel voltrekt: de Zoon. Ook lezen we dat de toorn van de Zoon maar even ontbrandt. Dat klopt met andere delen van de Bijbel waarin beschreven wordt wat er gebeurt als Jezus terugkomt op aarde.

Vervuld: nee

God heeft Zijn tegenstanders nog niet geoordeeld. Ze hebben nog de tijd om zich te bekeren, totdat Jezus terug komt om te oordelen.

Opmerkingen

In deze Psalm zien we iets van de drie-eenheid van God. Die komt vooral in vers 7 tot uitdrukking:
Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE (Vader) heeft tegen Mij (Heilige Geest) gezegd: U bent Mijn Zoon (Zoon), Ík heb U heden verwekt.

In Openbaring 2 lezen we van de gelovigen van Thyatira: "wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen".

Gerelateerde profetieën

God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
Henoch profeteerde over het oordeel van God (Judas. 1:14-15)
Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)