Profetie in de Bijbel

Profetie

God komt de aarde oordelen

Psalm 98 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-05-2016 | gewijzigd: 31-05-2016
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: oordeel, rechter, koning, wederkomst

Samenvatting

Dit loflied meldt dat de HEERE naar de aarde komt als Koning en Rechter.

Bijbeltekst

1 Een psalm.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.
2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.
4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.
5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
met de harp en met luid psalmgezang,
6 met trompetten en bazuingeschal,
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.
7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.
8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen
9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.

Uitleg

Dit loflied sluit goed aan op de voorafgaande psalm. Psalm 97 beschrijft hoe Jezus terugkomt op aarde. In Psalm 98 lezen we wat Hij komt doen. Vers 9 vat het samen: "Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen". We lezen dat de hele wereld het zal zien en dat dit oordeel voor Israël redding betekent.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen om de aarde te oordelen.

Gerelateerde profetieën

De HEERE komt terug naar de aarde (Ps. 97)
Als God Zijn gezicht laat zien, is Israël gered (Ps. 80:1-20)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)
God zal de koningen van de aarde oordelen (Ps. 2:1-12)
God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem (Mi. 4:1-5)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)