Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn

Jeremia 16:14-15 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-08-2015 | gewijzigd: 15-08-2015
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: diaspora, Babel

Samenvatting

Nog voordat de joden gedeporteerd zijn naar Babel profeteert Jeremia dat de joden uit Babel (en andere landen) terug zullen keren.

Bijbeltekst

14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

Uitleg

Jeremia waarschuwt in de voorgaande verzen en hoofdstukken dat de joden in ballingschap zullen gaan omdat ze God verlaten hebben. In deze verzen zien we dat er toch nog hoop is. Ze zullen ooit terugkeren uit het land in het noorden waar ze naartoe gedreven worden. Interessant is dat Jeremia daaraan toevoegt de woorden "en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft". Dat betekent een paar dingen:
- De joden zullen niet alleen naar 'het land in het noorden' verdreven worden maar meer landen.
- Ook uit die andere landen zal God de joden eens terugbrengen naar Israël.

Vervuld: ja

De joden zijn in ballingschap gegaan naar Babel (het land in het noorden). Een klein aantal van hen is zeventig jaar daarna uit Babel teruggekeerd naar Israël. Vanaf 70 na Chr. zijn de joden over de hele wereld verspreid. Vanaf eind negentiende eeuw kwamen joden uit veel landen weer terug naar Israël. Deze terugkeer is een onderwerp dat tegenwoordig meer besproken wordt dan het uitleiden van de joden uit Egypte. Zoek maar eens op Google.

Opmerkingen

De boodschap van Jeremia was gericht op de inwoners van de koninkrijk Juda, ook wel het Tweestammenrijk genoemd. Dit was het enige gebied waar de joden nog een vorm van zelfbestuur hadden. Het koninkrijk Israël (Tienstammenrijk) bestodn niet meer. Dat was veroverd door de Assyriërs en grote aantallen inwoners waren gedeporteerd.

Gerelateerde profetieën

Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)